Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU „Naturalnie z Pudełka grudzień 2019″

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Organizatorem konkursu „Naturalnie z Pudełka grudzień 2019″ z dn. 20.12.2019r., zwanego dalej „Konkursem” jest firma Piotr Kwiatek IT Consulting, Marynin 61, 21-300 Radzyń Podlaski (dalej zwana: „Organizatorem”).

§ 2
Konkurs rozpoczyna się 20. grudnia, a zakończy w dniu 23.grudnia 2019 roku o godzinie 23:59.

§ 3
Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.blog.naturalniezpudelka.pl

II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 1
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie.

§ 2
W Konkursie biorą udział osoby, które w dniach od 20. do 23. grudnia 2019r. roku napiszą odpowiedź na pytanie „Jaki jest Twój ulubiony etap pielęgnacji? Maseczka? Kąpiel? Peeling? A może coś innego i dlaczego” pod zdjęciem konkursowym na Facebooku lub Instagramie.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 1
Nagrodzone zostaną 3 osoby. Nagrody w konkursie otrzymają trzy osoby, które napiszą najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe w trakcie trwania konkursu.

§ 2
Recenzje zostaną zweryfikowane i wybrane przez Organizatora. Nagroda konkursowa będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 3
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla 3 osób w postaci Naturalnie z Pudełka – edycja grudzień 2019r.

§4

Wyniki zostaną podane w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
§5

Nagrody będą wysłane w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przez organizatora wszystkich danych potrzebnych do nadania przesyłki.
§6

Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do Organizatora swoich danych kontaktowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

§ 1
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Uczestnik swoje dane podaje na zasadzie dobrowolności, ma prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania i usuwania. Administratorem danych jest Organizator Konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach przeprowadzenia Konkursu Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia Konkursu.  Uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestników narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres Organizatora, lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@naturalniezpudelka.pl

§ 2
W przypadkach nieprzewidzianych w regulaminie rozstrzyga Organizator.

§ 3
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

 

Wyniki: