Regulaminy, WSZYSTKIE POSTY

Regulamin konkursu „INSPIrational Planner” z dnia 10. października 2015

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Organizatorem konkursu „INSPIrational Planner” z dn. 10.10.2015r., zwanego dalej „Konkursem” jest firma Piotr Kwiatek IT Consulting, ul. Bernardyńska 16B/94, 02-904 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

§ 2
Konkurs rozpoczyna się 10. października, a zakończy w dniu 15. paździenika 2015 roku o godzinie 23:59.

§ 3
Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.blog.naturalniezpudelka.pl

II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

§ 1
Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie.

§ 2
W Konkursie biorą udział osoby, które w dniach od 10. do 15. października 2015 roku w pod zdjęciem konkursowym napiszą komentarz na temat: „Jesienna INSPIracja – podziel się swoją recepturą na naturalny kosmetyk stworzony w domowym zaciszu” oraz są subskrybentami listopadowej edycji Naturalnie z Pudełka.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

§ 1
Nagrody w konkursie otrzymają 2 osoby, które udzielą najlepszych komentarzy pod zdjęciem konkursu.

§ 2
Odpowiedzi zostaną zweryfikowane i wybrane przez Organizatora oraz Wydawnictwo mewART INSPIrational Planner. Nagroda konkursowa będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jego równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 3
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla 2 osób w postaci INSPI Plannera o wartości 94zł.

§4
Wyniki zostaną podane w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu.

§5
Nagrody będą wysłane w dniu 2. listopada razem z listopadowym Naturalnie z Pudełka.

§6
Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do Organizatora swoich danych kontaktowych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, adres zamieszkania.

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

§ 1
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora. Uczestnik swoje dane podaje na zasadzie dobrowolności, ma prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania. Administratorem danych jest Organizator Konkursu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1
Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres Organizatora, lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@naturalniezpudelka.pl

§ 2
W przypadkach nie przewidzianych w regulaminie rozstrzyga Organizator.

§ 3
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.